Hjem / Kurs / Kurskatalogen  

Rødt ikonMine kurs
Brukernavn Passord Glemt passord?
RKK-logo
Spørsmål om kurs?
Kontakt oss på
51 51 67 37

Barne- og ungdom. Vg2 - Vg3 - Dagtid (HSBUA2)

Kurskode: E1-T2-L2-C1
Opptakskrav:

Kurset retter seg særlig mot voksne, ufaglærte, arbeidstakere interessert i å ta fagbrev som Barne- og ungdomsfagarbeider. Kurset dekker teoridelen i Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og VG3 slik at du kan gå opp til Vg3 eksamen og deretter fagprøve etter godkjent praksis.

Anbefalte forkunnskaper: Helse- og oppvekstfag Vg1/grunnkurs.(tidligere Helse og sosialfag)

Les mer her: Helse og oppvekstfag vg1

 Er du over 25 år og ikke har fullført videregående skole, har du rett til GRATIS utdanning.

For mer informasjon og søknad:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Voksenopplaering

For mer informasjon som minoritetsspråklig søker: http://www.vilbli.no/?Artikkel=019925

 

Varighet: 1 semester
Moduler:

Kurset er i tråd med godkjente læreplaner for Barne- og ungdomsarbeiderfag. Læreplanen Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3 består av 3 ulike hovedområder:

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres. Videre handler faget om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår. Temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme er også en del av faget. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag for barn og unges vekst og utvikling inngår i faget. Videre handler faget om trygg og sunn mat for barn og unge.

Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling.
Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler videre om de voksne som rollemodell og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget. Programfaget handler også om samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering.

Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.

 

Yrkesutøvelse

Programfaget handler om barn og unges oppvekstsvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget. Rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg, og yrkesforståelse, inngår i faget.

Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.

 

Kort beskrivelse:

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Målet er å veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv. Du fremmer fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring. Som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell for barn og unge.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse. Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming og friluftsaktiviteter - eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nær samhandling med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

En må og ha kunnskap om mennesker og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, er du kvalifisert for arbeid i barnehage, skole, skolefritidsordning, klubber og ulike kommunale etater.

Utdanningen dekker yrkesteorien i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og forbereder deg til den teoretiske prøven på Vg3 nivå. For og få fagbrev må du ha bestått den teoretiske og praktiske fagprøven.

 

Du som har fellesfagene fra før kan velge og kun ta programfagene slik som dette kurset.

Etter endt kurset er du på god vei videre mot fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider.

Valg fører til - http://www.udir.no/kl06/HS/

Mer informasjon ang fagbrev:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Fagopplaering

Tekniske krav:

Videregående opplæring i dag omfatter Pc bruk og du må ha egen PC med applikasjonene i Microsoft Office(eller Open Office) og tilgang til Internett.
Det er en stor fordel at du har erfaring i bruk av IKT.
En er ikke nødt til å ha bærbar pc med til undervisningen, her holder det med bøker og skrivesaker, men det blir lagt ut mye informasjon og læremateriell på It’s Learning som er skolen læringsportal.

Vurdering:


Veil. pris: 19500 NOK

Aktuelle kurstilbud        
Startdato Klikk skole for mer info Påmeldingsfrist Kontaktperson Påmelding    
Ingen kursdato fastsatt. Kontakt oss på tlf. 51 51 67 37 dersom du ønsker tilbud.

Kurset tilbys ved følgende skoler
Rygjabø studiesenter
Møllehagen studiesenter